Mijn favorieten

Onze privacy policy

Mertens Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mertens Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mertens Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mertens Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren
 • Om een koop- of huurovereenkomst op te kunnen stellen
 • Mertens Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht tot dienstverlening
 • Uw inschrijving voor een (gratis) zoekopdracht of nieuwsbrief
 • Uw aanvraag voor een bezichtiging
 • Onze bewaarplicht voortvloeiende uit regelgeving WWFT
 • Onze bewaarplicht voortvloeiende uit regelgeving NRVT
 • Onze bewaarplicht voortvloeiende uit regelgeving voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Onze bewaarplicht voortvloeiende uit regelgeving belastingdienst

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mertens Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Gegevens legitimatie

Uw persoonsgegevens worden door Mertens Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal  10 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van zoekopdracht abonnees en afspraakbevestigingen bezichtigingen

Persoonsgegevens worden door Mertens Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier zoekservice en/of het maken van een afspraak voor bezichtiging.
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mertens Makelaardij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door  Mertens Makelaardij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is. U kunt op ieder moment aangeven zich willen uit te schrijven.
 

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van huur

Via MijnHuurdossier kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze naar Mertens Makelaardij versturen. MijnHuurdossier is een onderdeel van Huurcheck Nederland BV (hierna Huurcheck).

Huurcheck en Mertens Makelaardij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in MijnHuurdossier en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren. Een overzicht van alle geregistreerde makelaars treft u aan op www.huurcheck.nl/zoek-makelaar

 

Persoonsgegevens die wij bij huur verwerken

Huurcheck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van MijnHuurdossier en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar de makelaar
 • Identiteitsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Het zoekprofiel en woonwensen
 • De reden van (ver)huur
 • Inkomensgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Wanneer een bemiddeling tot stand komt de gegevens van de huurovereenkomst en digitale ondertekening
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Alle documenten en informatie die u zelf vrijwillig in uw profiel registreert en deelt met de makelaar van uw keuze

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij huur

Huurcheck en Mertens Makelaardij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de volgende bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.

 • Kredietwaardigheidscheck via EDR, Experian, Focum, ConsumatriX
 • Insolventiecheck via BKR
 • Identiteitscheck via Online ID

 Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doen wij deze checks. Het is onze zorgplicht om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt. Dit gebeurt door de  persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

 

Waarom we die gegevens nodig hebben

Huurcheck en Mertens Makelaardij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het gericht aanbieden van huurwoningen
 • Realiseren van een bemiddeling
 • Opmaak van de huurovereenkomst
 • Met u communiceren

Beveiliging en bewaartermijn van huurdossiers

Huurcheck en Mertens Makelaardij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur zijn van de overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de Belastingdienst hieraan geeft.

 

Delen met anderen

U heeft zelf de regie over uw persoonlijke dossier in MijnHuurdossier. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Mertens Makelaardij heeft met Huurcheck een bewerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Huurcheck Nederland gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mertens Makelaardij en/of Huurcheck Nederland B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Mertens Makelaardij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar Mertens Makelaardij sturen of naar Huurcheck Nederland via service@huurchecknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen zij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Huurcheck reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurcheck Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging
Huurcheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 088-1235050 of via service@huurchecknederland.nl . Huurcheck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen in MijnHuurdossier:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

 TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (versleutelde) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

De makelaars die uw gegevens ontvangen werken met applicaties die door Huurcheck zijn ontwikkeld en op eenzelfde wijze zijn beveiligd als MijnHuurdossier

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1607864

 

Vragen over huur?

Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Huurcheck. Contractgegevens treft u aan op www.huurcheck.nl
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het automatiseren van onze dienstverlening, zijnde Realworks
 • Het geven van opdrachten tot fotografie en styling
 • Het uitvoeren van een huurcheck
 • Het laten goedkeuren van taxatierapporten bij een validatie instituut
 • Het verzorgen van het vervolgtraject voor afhandeling van een koopovereenkomst door notarissen en/of projectontwikkelaar
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Mertens Makelaardij bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De standaardbewaartermijn bij Mertens Makelaardij is 10 jaar voortvloeiende uit regelgeving WWFT, NRVT, belastingdienst en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Mertens Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Contactgegevens

Mertens Makelaardij

Rijksweg 9

6271 AB Gulpen

info@mertens.nl

043 450 2333

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring